Analisis Pembentukan Kata

4.1 PENGENALAN

Temubual yang dijalankan kepada seorang responden penutur natif dialek Kelantan telah memberikan data yang diinginkan. Responden berasal daripada daerah Pasir Mas, Kelantan. Kedua ibu bapanya merupakan anak jati Kelantan dan beliau telah membesar dalam persekitaran yang jauh dari unsur bahasa Melayu standard. Fakta ini menjelaskan penguasaan dialek Kelantan oleh responden sangat baik dan mampu memberi data yang sahih.

4.2 HASIL KAJIAN

Audio rakaman: https://soundcloud.com/nuzylaziela/r20140607115843

Transkripsi rakaman audio: https://nuzylaziela.wordpress.com/category/skbl2113/lampiran/transkripsi-audio

Terjemahan rakaman audio:  https://nuzylaziela.wordpress.com/category/skbl2113/lampiran/terjemahan-rakaman-audio

 

Analisis Data:

BIL DIALEK KELANTAN BAHASA MELAYU STANDARD
1 sale salam
2 namo nama
3 kawe saya
4 ngaji belajar
5 Umo umur
6 Duk tinggal
7 Jak sejak
8 Kecik kecil
9 Sepuloh sepuluh
10 Jate lelaki
11 Tino perempuan
12 Ore orang
13 Kalu kalau
14 Hok yang
15 Dale dalam
16 Sunga sungai
17 Kue kuih
18 Mace Macam
19 Ko Ke
20 Lopat tike Lompat tikam
21 Lakse Laksam
22 kuwoh Kuah
23 lemok Lemak
24 Nasi kabu Nasi kerabu
25 Nasi dage Nasi dagang
26 suko suka
27 Ite Hitam
28 royak Beritahu
29 sengoti Sungguh/ betul/ benar
30 puah nikmat
31 tawa tawar
32 sero rasa
33 rayo raya
34 Nasi kapit Nasi impit
35 Kuwoh kace Kuah kacang

 

Selain itu, analisis pembentukan dialek kelantan juga boleh dilakukan berdasarkan Teori Transformasi Generatif.

Rumus pengguguran  geseran lelangit lembut bersuara /ɣ/ dan pengguguran sisian tak bergeser gigi gusi /l/.

Pengguguran geseran lelangit lembut bersuara /ɣ/.

Dalam dialek Kelantan  tidak terdapat bunyi getaran gigi gusi lelangit keras / r /, tetapi digantikan dengan bunyi  geseran lelangit lembut bersuara /ɣ/ yang hadir pada akhir kata dalam dialek Kelantan digugurkan. Contohnya:

/ biar /                    [bi. ja ]

/ sabar /                 [ sa.ba ]

/ tǝlᴐr /                     [ te. lᴐ ]

/ sǝmbur /                 [ sem. bᴐ ]

/ ular /                       [ u. la ]

/ bakar /                  [ ba.ka ]

 

Berdasarkan contoh-contoh di atas, terbukti bunyi / ɣ/ di dalam dialek Kelantan digugurkan apabila berada di akhir kata.  Misalnya, penutur dialek Kelantan menyebut /ular/ sebagai /ula/. Namun apabila /ɣ / berada di tengah suku kata perkatan dan di awal suku kata  dalam dialek Kelantan, bunyi tersebut tidak pula digugurkan. Contoh-contoh berikut membuktikan penyataan ini:

Bunyi /ɣ/ di tengah suku kata:

/ utara /                  [ u. ta.ɣᴐ ]

/ bidadari /                 [ bi. da. da.ɣi ]

/ parut /                    [ pa.ɣᴐɁ]

/ waris /                    [ wo. ɣeh ]

/ sǝrigala /                 [ sә.ɣ i. ga. lᴐ ]

/ sǝraj /                       [ sә. ɣa ]

 

Penutur dialek Kelantan menyebut  perkataan / sǝraj/  sebagai /sera/. Konsonan / r / di dalam perkataan     / sǝraj / tidak digugurkan.

Bunyi / ð / di awal suku kata:

/ ramah /               [ ɣa.mᴐh ]

/ rasa /                    [ ɣa. sᴐ ]

/risalah /                  [ɣi. sa. lᴐh ]

/ rosak /                    [ ɣᴐ. sᴐɁ]

/ rumah /                  [ ɣu .moh ]

 

 

Rumus pengguguran sisian tak bergeser gigi gusi /l/.

Rumus pengguguran / l / menggugurkan bunyi konsonan sisian tak bergeser gigi gusi / l / apabila berada di akhir kata. Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh-contoh berikut:

/ mahal /                  [ ma. ha ]

/ kapal /                   [ka. pa ]

/ tǝbal /                    [ tǝ. ba ]

/ halal /                      [ha. la ]

/ amal /                      [ a.ma ]

/ jual /                       [ʤu. wa ]

Pengguguran / l / di dalam perkataan dialek Kelantan ini hanya berlaku di akhir kata sahaja. Misalnya penutur dialek Kelantan menyebut perkataan / halal / sebagai / hala /. Konsonan / l / di akhir kata di dalam perkataan / halal / digugurkan. Bunyi / l / akan kekal apabila berada di awal atau di tengah suku kata. Contoh- contoh berikut membuktikan hal ini:

Bunyi / l / di tengah suku kata

/malam /                 [ ma. lε ]

/ malas /                       [ ma lah ]

/ lalat /                    [ la. laɁ ]

/ kalau /                   [ ka. lu ]

/ pulau /                  [pu. la ]

/ pilih /                    [ pi.leh ]

/ tulis /                    [ tu. leh ]

 

Bunyi  / l / di awal kata

/ lari /                 [ la.ɣ i ]

/ lapar /                [ la. pa ]

/ lepak /               [ lε. poɁ]

/lepas /                  [ lә. pah ]

/ lipan /                 [ li. pε ]

/ limau/                  [ li.ma ]

/ lulus /       [ lu. luh ]

 

 

 

 

 

Daripada contoh di atas, simplifikasi rumus pengguguran geseran lelangit bersuara dan pengguguran sisian tak bergeser gigi gusi adalah seperti berikut :

r

Ø /                #

l

 

atau dalam notasi fitur sebagai,

 

+ sonorant

-silabik                                        Ø /                 #

– nasal

 

Rumus di atas bermaksud  / ɣ / dan / l /akan digugurkan apabila berada di akhir kata sahaja. Manakala  /ɣ/ dan  / l / yang berada di awal kata atau di tengah kata tidak digugurkan. Misalnya  perkataan / sabar / disebut / sa. ba / oleh penutur dialek Kelantan. Konsonan / r / yang berada di akhir kata dalam  perkataan  / sabar / digugurkan . Bagi pengguguran sisian tak bergeser gigi gusi, contoh perkataan yang mempunyai konsonan / l / di akhir kata  ialah / mahal /. Penutur dialek Kelantan menyebut / mahal / sebagai  / ma.ha /. Konsonan / l / di akhir perkataan tersebut digugurkan.

Proses pembentukan geseran pita suara tidak bersuara /h/.

Dialek Kelantan di daerah Pasir Mas mengalami penguguran proses pembentukan geseran pita suara tidak bersuara /h/ apabila geseran gigi-gusi tidak bersuara  /s/ berada di akhir kata. Terdapat beberapa perkataan yang membuktikan bahawa berlakunya proses tersebut dalam dialek Kelantan daerah Pasir Mas.

Contoh perkataan:

/kǝras/                 [kǝ.ɣah]

/malas/                [ma.lah]

/habis/                 [ha.bih]

/manis/                [ma.nih]

/tulus/                  [tu.luh]

/halus/                 [ha.luh]

/boros/                 [bᴐ.ɣᴐh]

 

Berdasarkan contoh di atas, konsonan geseran /s/ berubah menjadi apabila /s/ berada di akhir kata. Contohnya seperti perkataan /kǝras/ berubah menjadi /kəɣah/. Penutur dialek Kelantan yang tinggal di daerah Pasir Mas menyebut /kəras/ sebagai /kǝ.ɣah/ kerana perkataan tersebut telah mengalami rumus seperti berikut:

s         h /  _ #

Rumus di atas bermaksud konsonan geseran /s/ direalisasikan sebagai /h/ apabila /s/ berada di akhir kata. Daripada contoh yang diberikan ternyata dialek Kelantan telah mengalami proses /s/ menjadi /h/ disebabkan oleh rumus tersebut. Hal ini kerana berlakunya proses pembentukan geseran pita suara.

Berlakunya proses tersebut dalam dialek Kelantan daerah Pasir Mas dapat dibuktikan kerana terdapat perkataan yang dimulakan dengan geseran /s/ tidak mengalami perubahan. Hal ini kerana proses tersebut berlaku apabila geseran /s/ berada di akhir kata, bukannya di awal kata ataupun di tangah kata.

 

Contoh perkataan:

/pasar/               [pa.sa]

/masak/             [ma.sᴐɁ]

/busuk/              [bu.suɁ]

/masin/              [ma.sǝɳ]

/hasut/               [ha.suɁ]

/hasil/                [ha.se]

/pasir/                [pa.se]

 

Contoh di atas membuktikan bahawa proses pembentukan geseran pita suara tidak bersuara /h/ tidak berlaku apabila /s/ berada di tengah kata. Hal ini kerana proses tersebut hanya berlaku apabila /s/ berada di akihr kata sahaja. Sebagai contoh, penutur dialek Kelantan di daerah Pasir Mas menyebut perkataan /pasar/ sebagai /pa.sa/. Hal ini jelas membuktikan bahawa geseran gigi-gusi tidak bersuara /s/ tidak berubah menjadi /h/ apabila /s/ berada di tengah kata.

Bukan itu sahaja, terdapat juga perkataan dalam dialek Kelantan daerah Pasir Mas yang menunjukkan bahawa /s/ tidak mengalami proses tersebut seperti perkataan yang terdiri daripada suku kata akhir tertutup.

Contoh perkataan:

/sastǝra/               [sas.tɣa]

/askar/                  [as.ka]

/asli/                     [as.li]

/pasti/                   [pas.ti]

Berdasarkan contoh di atas, jelas membuktikan bahawa tidak berlaku proses pembentukan geseran pita suara tidak bersuara /h/ apabila /s/ berada pada suku kata akhir tertutup. Penutur dialek Kelantan daerah Pasir Mas menyebut perkataan /sastǝra/ sebagai /sas.tɣa/.

 

 

 

 

p

t                    Ɂ / _ k

k

 

Rumus di atas menunjukkan bahawa konsonan /p/, /t/, /k/ direalisasikan sebagai hentian glotis apabila berada di akhir suku kata tertutup dalam dialek Kelantan daerah Pasir Mas.

 

 

-silabik

-kontinuan                Ɂ / _k $

-suara

 

Rumus di atas adalah berbeza pembentukan glotis kerana bertukar di suku kata tertutup yang lain.

 

Selain itu, proses pembentukan geseran pita suara tidak bersuara /h/ juga tidak berlaku apabila /s/ berada di awal kata dalam dialek Kelantan daerah Pasir Mas.

 

Contoh perkataan:

/sudah/                  [su.dᴐh]

/susu/                    [su.su]

/sǝraj/                    [sǝ.ɣa]

/sǝnaɳ/                   [sǝ.naɳ]

/sihat/                     [se.haɁ]

/sikat/                     [si.kaɁ]

/sahaja/                   [sa.ʤᴐ]

/sakit/                      [sa.keɁ]

 

Berdasarkan contoh di atas, dalam dialek Kelantan daerah Pasir Mas tidak mengalami proses pembentukan geseran pita suara tidak bersuara /h/ apabila /s/ berada di awal kata. Penutur dialek Kelantan menyebut /sudah/ sebagai /sudoh/ bukannya /hudoh/. Hal ini kerana proses tersebut hanya berlaku apabila /s/ berada di akhir kata sahaja. Contoh di atas juga dapat membuktikan lagi bahawa dialek Kelantan tidak mengalami proses pembentukan geseran pita suara tidak bersuara /h/ apabila geseran /s/ berada di di awal kata ataupun di tengah kata.

 

 

 

Peninggian vokal dan pengguguran nasal.

Rumus pengguguran nasal  menggugurkan bunyi  konsonan nasal apabila berada di akhir kata . Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh-contoh yang berikut:

Contoh perkataan:

/makan  /                       [ma.kɛ]

/malam/                         [ma.lɛ]

/malang/                        [ha.lɛ]

/tangan/                                    [ta.ŋɛ]

/dalam/                          [da.lɛ]

 

Dalam dialek Kelantan daerah Pasir Mas , vokal /a/ akan berubah menjadi  /ɛ/ apabila diikuti oleh nasal. Contohnya penutur dialek Kelantan daerah Pasir Mas menyebut perkataan /makan/ sebagai /ma.kɛ/. Hal ini kerana ia telah  mengalami rumus peninggian vokal.  Rumus berikut menerangkan pernyataan di atas:

a → ε  / _  [+NAS] #

 

 

 

Selepas mengalami rumus peninggian vokal, perkataan ini akan mengalami rumus pengguguran nasal pula. Pengguguran nasal akan digugurkan diakhir kata apabila didahului oleh vokal /ɛ/ iaitu:

 

[+NAS] → Ø /ɛ  _ #

 

Terdapat juga contoh yang membuktikan penggunaan nasal di tengah kata tidak digugurkan dalam dialek Kelantan daerah Pasir Mas.

Contoh perkataan:

/lambat/                          [lam.baɁ]

/sǝmbur/                         [sem.bɔ]

/amal/                              [a.ma]

/landak/                            [lan.dɔɁ]

/munasabah/                    [mǝ.na.sa.bɔh]

/masa/                              [ma.sɔ]

/tangga/                             [taŋ.gɔ]

Dalam dialek Kelantan daerah Pasir Mas penggunaan nasal tidak digugurkan apabila berada di tengah kata, penutur dialek Kelantan daerah Pasir Mas menyebut perkataan /lambat/ sebagai /lam.baɁ/. Hal ini kerana penggunaan nasal tidak digugurkan apabila berada ditengah kata.

Seterusnya terdapat juga contoh yang membuktikan bahawa penggunaan nasal diawal kata tidak digugurkan dalam dialek Kelantan daerah Pasir Mas.

Contoh Perkataan:

/manis/                  [ma.nih]

/masam/                [ma.sɛ]

/malas/                   [ma.lah]

/nanti/                       [na.ti]

/mandi/                     [man.di]

/nganga/                   [ŋa.ŋɔ]

/nyamuk/                  [ɲa.mɔɁ]

/nyanyi/                      [ɲa.ɲi]

 

Dalam dialek Kelantan daerah Pasir Mas penggunaan nasal  juga tidak digugurkan apabila berada di awal kata, penutur dialek Kelantan daerah Pasir Mas contohnya menyebut  perkataan /mahal/ sebagai /maha/. Hal ini kerana penggunaan nasal tidak akan digugurkan apabila berada diawal kata.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s